Filosofian tohtori Media Managementissa

Yleistä

Ohjelman kuvaus

esittely

Filosofian tohtori Media Management -ohjelmassa tarjoaa kehyksen, painopisteen ja kurinalaisuuden, joka on tarpeen spekulatiivisen tutkimuksen suorittamiseksi tiedotusvälineiden ja viestinnän alalla. Tämä ohjelma on ihanteellinen kaikille, jotka ovat innostuneita mahdollisuudesta työskennellä nopeasti kasvavilla media- ja viihdeteollisuuksilla. Media Management-tutkinto antaa vankan pohjan viimeisimmille käsitteille ja käytännöille perinteisten ja esiin nousevien medioiden hallintaan. Uuden median tekniikat johtavat jatkuvasti laajaan tuotekehitykseen ja siten uusiin tarjouksiin, uusiin jakelukanaviin, tehokkaampiin markkinointitoiminnan välineisiin, enemmän markkinoiden ja markkinointiviestinnän mahdollisuuksiin, lisääntyneeseen asiakkaiden osallistumiseen näihin toimintoihin sekä uusien asiakkaiden osto- ja kulutustottumuksiin.

Tutkimuksen, kriittisen analyysin avulla oppilaat oppivat parhaita käytäntöjä vastuulliseen ja innovatiiviseen johtajuuteen kaikilla mediajohtamisen aloilla: tuotanto, mediatalouden ja rahoituksen, markkinoinnin, jakelun ja uuden teknologian kehittämisen.

PhD Curriculum

Mediamestarin tohtorintutkinto edellyttää 36 opintopisteen suorittamista, peruskursseja (8 op), 12 ov erikoiskursseja ja väitöskirja (16 op). Ohjelman pääpaino on alkuperäisen ja itsenäisen tutkimushankkeen onnistuneesta loppuunsaattamisesta ja väitöskirjasta.

Kattava tentti

Kattava tentti on otettava enintään neljännen lukukauden lopussa ja vaaditaan, ennen kuin opiskelija voi puolustaa PhD-ehdotusta. Opiskelijoilla on kaksi mahdollisuutta läpäistä PhD-tutkinto. Jos oppilaat saavat arvion "epätyydyttävästä" ensimmäisestä täydestä tenttiyrityksestään, hän voi palauttaa karsintaohjelman kerran. Toinen vika johtaa ohjelman lopettamiseen. Kattava tentti on suunniteltu varmistamaan, että opiskelija alkaa varhain saada tutkimuskokemusta; se myös varmistaa, että opiskelijalla on mahdollisuuksia suorittaa tohtorintutkintoa.

PhD-ehdotus

PhD-ehdotuksessa on oltava erityiset tavoitteet, tutkimuksen suunnittelu ja menetelmät sekä ehdotettu työ ja aikataulu. Lisäksi ehdotukseen on sisällytettävä myös kirjallisuus ja liitteinä julkaisuja / lisäaineita. Opiskelijan tulee puolustaa opinnäytetyön ehdotusta valiokuntaansa suullisessa kokeessa.

tutkielma

Opiskelijan tulee valita opinnäytetyön neuvonantaja (ja tarvittaessa yksi tai kaksi neuvonantajaa) tiedekunnan komitean hyväksymän ensimmäisen tohtorinvuoden aikana. Toisen vuoden aikana PhD-ehdotuksen rinnalla neuvonantajan ehdottama opinnäytetyökomitea on luovutettava hyväksyttäväksi. Opinnäytetyöryhmän tulee koostua vähintään viidestä tiedekunnan jäsenestä. Kaksi opinnäytetyöryhmän jäsentä tulee olla muiden yliopisto-opettajien yliopistosta. Viimeistään 5. lukukauden loppuun mennessä opiskelijan on esitettävä ja puolustettava kirjallinen PhD-ehdotus.

Tutkimuksen edistyminen

Opiskelijan odotetaan tapaavan vähintään kerran vuodessa opinnäytteen valiokuntansa tarkastelemaan tutkimuksen edistymistä. Jokaisen yliopiston kalenterivuoden alussa jokaisen opiskelijan ja opiskelijan neuvonantajan on annettava arviointiarviointi opiskelijan edistyksestä, jossa esitetään edellisen vuoden saavutukset ja suunnitelmat kuluvalle vuodelle. Opinnäytetyöryhmä arvioi nämä tiivistelmät ja lähettää opiskelijalle kirjeen, jossa tiivistetään heidän asemansa ohjelmaan. Opiskelijat, jotka eivät kykene saavuttamaan tyydyttävää edistystä, odotetaan korjaavan puutteet ja siirtyvät seuraavaan virstanpylväkseen vuoden kuluessa. Jos näin ei tehdä, ohjelma hylätään.

PhD väitöskirja

4 vuoden kuluessa PhD-ohjelman päättymisestä, opiskelijan odotetaan suorittavan opinnäytteen tutkimuksen; opiskelijan on saatava tutkimustulokset hyväksytyiksi tai julkaistaviksi vertaisarvioitujen aikakausjulkaisujen yhteydessä. Opiskelijalla on kirjallinen opinnäytetyö ja julkinen puolustus sekä komitean hyväksyntä. Puolustus koostuu (1) väitöskirjan esittelystä jatko-opiskelijasta, (2) yleisen yleisön kuulustelusta ja (3) väitöskomitean suljetuista kuulusteluista. Opiskelijalle ilmoitetaan tenttituloksista väitöskirjan kaikkien kolmen puolen loppuun saattamisen jälkeen. Kaikkien valiokunnan jäsenten on allekirjoitettava väitöskirjan loppuraportti ja väitöskirjan lopullinen versio.

Vähimmäiskohde (GPA), joka on 16 yli 20, on säilytettävä valmistumisen ajan.

Tasoituskurssit (ei sovellettavissa tutkintoon)

Media-johdon tohtorin tutkinto on ala-asteen tutkinto. Kuitenkin opiskelijat, joilla on muita mestari lisäksi vaaditaan suorittamaan tasoituskurssit, jotka on suunniteltu tarjoamaan taustalla PhD kurssit. Nämä tasoituskurssit päätetään tiedekuntaneuvostossa, eikä niitä lasketa jatko-opintoihin kohti Media Managementin tohtorintutkintoa.

Peruskurssit: 4 kurssia; 8 op

Erikoiskursseja: vaaditaan 6 kurssia; 12 op

Core kurssit

Hallinta- ja organisaatioteoria

Kurssin sisältö:
Teoria, teoreettinen teoria, tehokas markkinateoria, eettinen teoria, kenttäteoria, peliteoria, teoreettinen teoria, teoreettinen teoria, teoria, teoria, Teoreettinen teoria, Kuvan teoria, Institutionaalinen teoria, Tieto-pohjainen teoria, Median rikkaus teoria, Henkisen mallin teoria, Organisaation ekologian teoria, Järjestäytyneeseen oikeuteen perustuva teoria, Suunniteltu käyttäytymistieteoria, Prospektiteoria, Psykologinen sopimus teoria, Resurssipohjainen teoria, Itsearviointiteoria, Sense-teoria, Sosiaalinen pääoman teoria, Sosiaalinen kognitiotieteoria, Sosiaalisen vertailututkimuksen teoria, Sosiaalipörssin teoria, Sosiaalinen helpotus teoria, Sosiaalisen identiteetin teoria, Sosiaalisen verkoston teoria, Sidosryhmäteoria, Rakenteellinen varianssi-teoria, Rakenteellinen teoria, Transaktiokustannus-teoria

Taloustieteiden analyysi

Kurssin sisältö:

Johdanto ja säätiö, Kilpailuetua etsivä, kilpailukykyä ylläpitävä, analyyttiset ongelmanratkaisutyökalut, yrityksen ulkopuolinen tarkastelu, talous ja hallinto, taloudellinen teoria, johtamistalouden luonne ja laajuus, taloudellinen mallintaminen ja analyysitekniikat, yrityksen uusklassinen teoria , Yrityksen luonne ja tavoitteet, yrityksen modernit teoriat, taloudellinen filosofia ja teoria, näkymättömästä kädestä, kysynnän elastisuus ja markkinavoima, kysynnän ennustaminen, tuotannon ja kustannusanalyysin, Breakeven-analyysi, olettamukset ja sovellukset, tuotantotoimintojen arviot Intian teollisuudesta , Rajoittamaton Maxima, optimointi rajoitusten alla, optimointi riski- ja epävarmuustekijöinä, optimointi tyydyttäminen useilla tavoitteilla, optimointi ajan mittaan, optimointi vähän tai ei tietoa, tuottavuus ja sen parantaminen, yrityksen taloudellinen tehokkuus, teknologinen innovaatio ja tuottavuuden parantaminen, organisaation tehokkuus ja tuottavuus Imp liiketoiminnan sosiaalinen vastuu, julkinen vastuullisuus, liiketoiminnan yhteiskunnallinen vastuu, julkinen yritysvastuu julkisista yrityksistä

Määrälliset tekniikat johtamisessa

Kurssin sisältö:
Päätöksenteko ja kvantitatiiviset menetelmät, muotoilu ja graafinen ratkaisu, Simplex-menetelmä, kaksisuuntaisuus ja herkkyysanalyysi, kuljetus- ja jälleenlaivausongelmat, tehtäväongelma, integrointiohjelmointi ja tavoitteiden ohjelmointi, sekvensointi, varastonhallinta, jonotusteoria, korvausmenetelmä, PERT ja CPM, päätös Teoria, Markov-ketjut, peliteoria, dynaaminen ohjelmointi, simulointi, investointianalyysi ja breakeven-analyysi, ennustaminen

Tutkimusmenetelmät medianhallinnassa

Kurssin sisältö:
Aloitus, laadullisen tutkimuksen tekeminen, haastattelu, kohderyhmät, historia, suullinen historia, etnografia ja osallistujien havainnointi, etnografia ja osallistujien havainnointi, tekstuaalinen analyysi, semiotiikan analyysi, retoriikka-analyysi, ideologinen kritiikki, psykoanalyyttinen kritiikki, diskurssianalyysi, Ethno-metodologinen tutkimus, osallistujan havainnointi, sisällön analyysi, tutkimukset, kokeilut, perusteet deskriptiivisten tilastotietojen perusteella, yhdeksäntoista yhteinen ajatteluvirhe, kirjoitustutkimusraportit

Erikoiskursseja

Johtaminen ja innovaatio mediaorganisaatioissa

Kurssin sisältö:
Innovaatio ja luovuus mediateollisuudessa Mitä? Missä? Miten ?, ymmärtää innovaatioita uusissa ja nuorissa mediayrityksissä, soveltaen teollis- ja tekijänoikeuksien teoriaa innovaatiokilpailun analysointiin joukkoviestimarkkinoilla Markkinoiden yleinen kehys, innovaatio, tutkimus Media-innovaatiotutkimuksen metodologisesta perustasta, innovaatioiden lupauksista ja haasteista Selvittää saksalaisen levyteollisuuden, strategian ja innovaatioiden suorituskyvyn, muunnokset mediateollisuuden räätälöinnissä ja brändäys mediayritysten strategisina valintoina, strategioita uusien kohdistusmenetelmien edut hyödyntämiseksi Mediavierailijoiden mainostulojen mahdollisuuksien hyödyntäminen, mediaorganisaatiokulttuuri ja innovatiivinen suorituskyky , Innovaatio ulkoisten hankintojen avulla Yleiskatsaus tietoliikennepalvelujen tarjoajien suurimpiin suuntauksiin ja muotoihin, innovaatioiden hallinta, innovaatioiden levittäminen uutisorganisaatioissa Tanskan joukkotiedotusvälineiden keskitettyjen johtajien toimintatutkimus, sanomalehtien toimittajien päätöksenteko pysyvät arvot ja muutos, sosiaalinen pilotointi median innovaatioiden testausmenetelmänä, innovaatioiden hallinta yleisön mittauksissa USA: n kirjanselvitystapaukset ja paikallismittari

Viestinnän ja vakuuttavuuden teoriat

Kurssin sisältö:
Viestinnän teorian perusteet, organisointitekniikoiden viitekehykset, kommunikaattori, viesti, keskitaso, ihmisen kommunikaation lisäksi, viestinnän kontekstit, suhde, ryhmä, organisaatio, terveystilanteet, kulttuuri, yhteiskunta, asenteiden luonne, asenteet: Määritelmä ja rakenne, voimien voimavaroja: teoria ja tutkimus voimakkaista asenteista, asenteet: toiminnot ja seuraukset, asenteiden mittaaminen, asenteiden muuttaminen ja käyttäytyminen, käsittely vakuuttava viestintä, "joka sanoo sen": kommunikaattori tekijät houkutellessa, perusteet viestin , Emotionaalinen viestin valitus: pelko ja syyllisyys, kognitiivinen dissonance-teoria, osa 4, perspektiivinen viestintäkonteksti, ihmissuhdetoiminta, mainonta, markkinointi ja perspektiivi, terveysviestintäkampanjat

Mediaviestien analysointi

Kurssin sisältö:
Sisältöanalyysin määrittely yhteiskuntatyökaluna, sisältöanalyysin suunnittelu, mittaus, näytteenotto, luotettavuus, pätevyys, tietojen analysointi, sisällönanalyysin konseptuaalinen konsepti, käsitteellinen säätiö, käytöt ja epäselvyydet, sisällön analyysin osatekijät, sisällön analyysimallien logiikka, Tallennuskoodaus, datakielet, analyyttiset rakenteet, analyyttiset polut ja arviointitekniikat, analyyttiset edustusmenetelmät, atk-apuvälineet, luotettavuus, pätevyys

Viestintäteoria ja kansallinen kehitys

Kurssin sisältö:
Viestintä ja kehittäminen: teorian ja politiikan parametrit, viestintä ja kansalliskasvatus, viestintäpolitiikka ja -suunnittelu, kulttuurisilta kompassit ja arvojen siirto, kansainvälinen lähetystoiminnan tuleva tutkimus, massatiedon rooli kansallisessa kehityksessä: Innovaatio, kulttuurinen jatkuvuus ja muutos, viestinnän johtaminen, multimediakasvatus, kansallinen kehitysapuviestintä, kansalliset kokemukset viestintäpolitiikasta, yhdennetty kehitysapuviestintä, viestintäpolitiikka Brasiliassa, viestintäteknologian kehitys Intiassa, yleisradiotoiminnan rooli Iranissa : National Survey -tutkimus, kohti Iranin kansallista viestintäpolitiikkaa, Devcomin kehittämistä kehitysyhteistyölle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, kehityskeskustelun modernisointi, media ja viestintä uudenaikaistamisessa, viestinnän kriittiset näkymät, Devcomin kritiikki hallitseva paradigma, kehitys, viestintä ja Spi rituaalisuus kehityksessä, osallistava ja vaikutusvaltaiset paradigmat, viestintä ja viestintä voimaantumista varten, Devcomin vaikutusvallan lisääminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Uudet viestintäteknologiat

Kurssin sisältö:
Perustiedot, elektroninen joukkoviestintä, tietokoneet Viihde-elektroniikka, verkkoteknologiat, tiedonsiirto, tietovarastointi, tuotantoteknologiat, informaation viihde-kommunikaatiojärjestelmät, visuaalisuuden ekstaattiset kokoonpanot, Facebook-identiteetti ja fractal-aihe, kartoitus narset, ?, Vision inertia ja matkapuhelin, kuvia ihmisarvoa edustavat nöyryytykset, sosiaalinen media Mobile Intimacy ja rajat Media Practice, Visibility Conflicts tai vaatimus Opacity kuin eettisiä resursseja, kamerapuhelimet valmis, Pictorial viestintä Age of Tertiary Orality

Seminaari viestintäorganisaatioiden johtamisessa

Kurssin sisältö:
Seminaari perustuu hiljattain julkaistujen artikkelien yhteenvetoon liittyvistä tiedoista. Seuraavia kirjoja voidaan kuulla perustietona.
Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

Kish International Campus was established in 2007 in order to facilitate the enrolment of foreign students.

Kish International Campus was established in 2007 in order to facilitate the enrolment of foreign students. Näytä vähemmän